Välkommen och nyheter


                          Välkommen till                                   Demensförening  i Kalmar!

                                 

                        Medlemsavgift 150 kr per år

                             betala på bankgiro 5676-9870


                       Telefonrådgivning: 0485-37575 årets                                                                                   alla dagar kl 08-22

                                                                                                                                                   Vårt mål är:


att arbeta för att höja livskvalitet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga


att följa och bevaka beslut, frågor och projekt som är angelägna inom demensområdet


att erbjuda telefonrådgivning för dig som har frågor inom demensområdet på tel 0730-55 77 67


att varje år anordna mycket uppskattade föreläsningar riktade till vård/omsorgspersonal samt medlemmar och en intresserad allmänhet


att ordna underhållningsaktiviteter vid kommunens demensboenden samt anordna utflykter för personer med demens och deras anhöriga 


att dela ut gåvopaket på demensboenden, innehållande bland annat filmer och böcker om Kalmar förr i tiden, även spel, digitalkameror, med mera som uppskattas bland de boende


att verka för utökade kontakter och samarbete med kommun och region, genom att informera om föreningen och aktuella demensfrågor


Vill du skänka en gåva till vår verksamhet eller till minne av någon?

Bankgiro: 5676-9870

Behöver du råd och stöd, eller har några frågor? 


Är det något speciellt du är intresserad av och vill veta mera om skriv ett mail till ysolvinger@gmail.com. så svarar hen på hemsidan.

Eller maila Demensföreningen.kalmar@telia.com. 


Planerade styrelsemöten

Styrelsen har inplanerat möten den 13/1 2021.


Önskar du själv engagera dig i styrelsearbete är du varmt välkommen!


Nyheter

Blodprov kan avslöja tidig Alzheimer   (källa: Demensforum nr 2, 20219

Flera studier under det senaste året har visat att biomarkörer i blodprov kan avslöja tidig Alzheimer säger Henrik Zetterberg, professor i neurokemi vid Göteborgs universitet.Vad som händer i hjärnan när man drabbas av alzheimer är att det bildas klumpar i hjärnan av proteinet beta-amyloid. De här växande klumparna gör att halterna av proteinet minskar i ryggvätskan, men också i mycket små mängder. Parallellt ökar halten av en fosforylerad form av proteinet tau, som utsöndras av nervceller som är påverkade av amyloidklumparna. Det är dessa proteiner som man nu kan mäta i blodprover säger Henrik Zetterberg. Redan i höst räknar Henrik med att sjukvården ska kunna genomföra dessa blodtester på patienter och tror att det kan innebära ett genombrott i utvecklingen av läkemedel mot alzheimer. Det pågår studier där man testar läkemedel med antikroppar för att också bromsa förloppet vilket innebär att man får en vaccinering med en dos i månaden för att bromsa sjukdomens utveckling. 
Coronakommissionens Rapport

Coronakommissionen rapporterar att den svenska strategin som gick ut på att skydda de äldre har misslyckats. Skildringen av vad som hänt och kritiken i kommissionens delbetänkande fick stor uppmärksamhet när den kom. Vad som uppmärksammades mindre är den rad ågärder för att förbättra äldreomsorgen vars brister har blottats av pandemin och presenterades. Listan var lång. Främst så krävs en bättre samordning mellan äldreomsorgens aktörer. Sen listades en rad förslag som rörde äldreomsorgen mer generellt. De anser att ambitionsnivån behöver höjas och att status och attraktionskraft i omsorgsyrkena måste höjas. De listade följande förslag i punktform:

* Riksdag och regering måste se över tillräcklig bemanning i särskilda boenden och i hemtjänst. 

*Arbetsgivarna måste öka anställningstryggheten och personalkontinuiteten, minska antalet timanställda och färbättra förutsättningarna för ledarskap.

*Medicinska kompetensen inom äldreomsorgen måste stärkas. 

*Sjuksköterska bör som huvudregel finnas tillgänglig på varje särskilt boende dygnet runt, under veckans alla dagar.

*Kommunerna bör få befogenhet att anställa läkare. 

Listan är lång och vill du läsa mer  ligger hela rapporten här:
På gång!


Digital navigeringskurs

Den som är anhörig till en demenssjuk person har ofta en mängd frågor som man vill ha svar på. Nu finns en digital navigeringskurs för anhöriga framtagen av Nka och anhörigkosulenter med Svenskt Demenscentrum som samarbetspartner. Navigeringskursen innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som anhörig.

Gå in på www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/navigeringskurs-om-demens-for-anhoriga/


Internationell forskning - vad är nytt?

Läs här nyaste nytt inom demensforskningen

Behöver du ett nationellt id kort - så här gör du

Kontakta passpolisen för att få ett giltigt idkort. Man måste infinna sig personligen. Har man svårt att röra sig är det inga problem (de fixar det). Ha med en giltig id handling (ex personbevis kan erhållas hos skattemyndigheten). Det är inga problem om man inte kan skriva sin namnteckning. Idhandlingen är klar inom 4-6 veckodagar. Det kostar 400 kronor (är 2021).


Är du äldre och känner dig ensam eller behöver stöd kan du ringa till volontärerna på Äldrelinjen. 

Tel: 020-22 22 33 de har öppet mellan 10-15.


Demensföreningens sponsorer 2021  är

Lions Club Kalmar

Lions Club Kalmar)Skälby

Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse

Föreningen stiftelsen Hemmet, Ålem